Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam Tại HCM (DIV)

*Cung cấp thiết bị mạng máy tính văn phòng cho chi nhánh desktop, laptop.

*Chi tiết thiết bị đã cung cấp: Lenovo Think E73, LCD E2223s, Laptop Think L440