TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

*Cung cấp thiết bị mạng máy tính văn phòng cho chi nhánh desktop, laptop